Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

 

 

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

1) Sprzedawca podmiot będący właścicielem tej strony internetowej, świadczący usługi rozrywkowe oferowane na za pośrednictwem Serwisu.

2) Użytkownikkonsument, korzystający z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.

3) Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na stronie internetowej rytual-rytual.pl przeznaczony do sprzedaży Usług.

4) Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane  lub transmitowane za pomocą sieci Internet.).

7)Mail– adres poczty elektronicznej;

8)Strony– Sprzedawca i Użytkownik.

 

§2

Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

4.  Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie w Serwisie. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzieńzawarcia umowy.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§3

Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na konsultacjach rozrywkowych polegających na zabawie w rzucanie czarów i uroków. Konsultacja ma charakter wyłącznie rozrywkowy. Sprzedawca nie gwarantuje, że dany rytuał czy wróżba w rzeczywistości się sprawdzą. Klient w wyniku otrzymanych rad od sprzedawcy. podejmuje decyzje na własne ryzyko.

 

§ 4

Zawarcie Umowy

1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylkozaproszenie do składania ofert.

2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.

3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy.

4. Pisemne potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy. Zawarcie umowy następuje wyłącznie w sposób określony w ust. 5

5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Sprzedawcę płatności za Usługę.

6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili dokonania zlecenia płatności przez Użytkownika.

 

 

§ 5

Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie uzgodnionym przez Strony.

2. Potwierdzenie realizacji zostanie przesłane Użytkownikowi niezwłocznie po wykonaniu usługi. Potwierdzenie realizacji uzgadniane jest przez Strony przed zawarciem Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia realizacji w sposób uzgodniony.

 

§ 6

Wymagania techniczne

1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, np. komputer, tablet, smartfon;
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej;
4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
5) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookiesoraz javascript.2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w          ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

 

§ 7

Polityka plików cookies

1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są        gromadzone przez Serwis automatycznie.

2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu              końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której                pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej          następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić                 ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia                  informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach          obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji            „Akceptuję”/ ” Rozumiem”/…..(należy  wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio) po zapoznaniu się z komunikatem o          stosowaniu przez Serwis plików cookieswyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z  korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu    ponownie wpisywać loginu i hasła* (należy skreślić jeżeli niepotrzebne)

d) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

6. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w            ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

7. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem                    reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

 

§ 8

Płatności

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Usługę

2. Celem zawarcia umowy zgodnie z § 4 ust. 5 Użytkownik zobowiązany jest do dokonania przedpłaty należnej Ceny.

3. Zapłata jest możliwa w formie:

a) przelew tradycyjny;
b) przelew internetowy;
c) PayPal;
d) przekaz pieniężny.

4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.

 

§ 9

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług

oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);

opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

 

§ 10

Własność intelektualna

1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Sprzedawca oświadcza, iż jakiekolwiek naruszenia własności intelektualnej oraz naruszenia dóbr osobistych, w tym podawanie do publicznej wiadomości nieprawdziwych informacji (np. rozpowszechnianie informacji, że świadczący usługę, bądź marka będąca jego własnością jest oszustem, jest nierzetelny, rytuał nie działa – co z samego faktu, że usługa ma charakter rozrywkowy jest informacją niedorzeczną) będzie ścigane przez Sprzedawcę w każdy możliwy sposób przewidziany przepisami prawa.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.

2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

5.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.