Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez konsumentów z platformy internetowej prowadzonej w domenie internetowej rytual-rytual.pl

2. Platforma służy do zamawiania kontaktu z Doradcą świadczącym usługi ludyczne o tematyce ezoterycznej. Platforma pośredniczy w skontaktowaniu Użytkownika z Doradcą, który współpracuje z Platformą. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy skontaktować się z Doradcą, a następnie zawrzeć z nim umowę doradztwa realizowanego z wykorzystaniem takich obszarów i narzędzi, jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp. Usługi świadczone przez Doradcę mają charakter wyłącznie ludyczny.

3.Regulamin stanowi spełnienie przez właściciela Platformy obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w zakresie, w którym go dotyczy.

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług oferowanych przez Doradcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie zamówienia na kontakt z Doradcą;

3. Usługa – usługa rozrywkowa z zakresu ezoteryki, wykorzystująca takie obszary i narzędzia, jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Analizy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp. świadczona przez Doradcę;

4. Doradca – ekspert dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi poprzez kontakt e-mail lub telefon/whatsapp/SMS;

5. Platforma – strona internetowa www.rytual-rytual.pl będąca platformą pośredniczącą pomiędzy Użytkownikami a Doradcą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa z wykorzystaniem takich obszarów i narzędzi, jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp.;

6. Administrator danych osobowych Użytkowników – właściciel Platformy,

 § 3 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest właściciel Platformy

2. Użytkownik udostępnia za pośrednictwem Formularza Kontaktowego swój adres e-mail, ewentualnie też numer telefonu, oraz tym samym wyraża zgodę na udostępnienie tych danych osobowych współpracującemu z Platformą Doradcy. W zależności od formy współpracy, Doradca jest oddzielnym administratorem danych osobowych Użytkownika lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika w imieniu Administratora Danych Osobowych. W celu wykonania Usługi Doradca prosi Użytkownika o podanie dodatkowych danych osobowych, tj. daty urodzenia, zdjęć.

3. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie.

 § 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Platformy, w tym składania zamówienia na kontakt z Doradcą niezbędne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, np. komputer, tablet, smartfon;

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej;

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

5) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies oraz javascript.

 

§ 5 Ceny i Warunki płatności

 

1. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne.

2. Cena każdej Usługi widoczna jest na Platformie przy opisie danej Usługi. Cena podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto).

3. W celu świadczenia Usługi przez Doradcę Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności.

4. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności udostępnionych przez Doradcę:

a) przelew internetowy;

b) przelew tradycyjny;

c) PayPal;

d) przekaz pieniężny.

 

 § 6 Zasady zamawiania kontaktu z Doradcą za pośrednictwem Platformy

1. Przeglądanie informacji na Platformie jest nieodpłatne, nie wymaga uiszczenia płatności ani rejestracji Użytkownika.

2. Użytkownik może złożyć zamówienie na kontakt z Doradcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – w polach do uzupełnienia należy podać swoje imię, swój adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, jeżeli taki sposób kontaktu jest preferowany przez Użytkownika oraz opisać jaką Usługą Użytkownik jest zainteresowany.

 

 

§ 7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Na Platformie dostępna jest następująca usługa świadczona drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy, który świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i umożliwia Użytkownikowi zamówienie Usługi.

2. Reklamacje związane z usługą świadczoną drogą elektroniczną mogą dotyczyć m. in. nieprawidłowego działania Formularza Kontaktowego, braku odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez Formularz Kontaktowy lub innych problemów związanych z Formularzem Kontaktowym i można je składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiktormorsan@gmail.com.

3. W celu ułatwienia i szybszego rozpatrzenia reklamacji w opisie reklamacji Użytkownik powinien podać:

1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

2) żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

3) dane kontaktowe składającego reklamację,

przy czym brak opisania reklamacji dokładnie w zalecany powyżej sposób nie wpływa na skuteczność jej złożenia.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Platformę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Platforma uznała reklamację za uzasadnioną.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Formularz Kontaktowy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich.

 

§ 8 Warunki świadczenia Usługi

1. Z Usług mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Doradca kontaktuje się z Użytkownikiem e-mailowo lub telefonicznie w celu realizacji Usługi. Brak lub podanie błędnego albo niedziałającego adresu mailowego będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony Doradcy.

3. Rozpoczęcie Usługi przez Doradcę następuje po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu przez Doradcę potwierdzenia przelewu.

 

§ 9 Reklamacje i odpowiedzialność

1. W razie niewykonania Usługi przez Doradcę reklamację należy zgłaszać na adres e-mail:  wiktormorsan@gmail.com

2. W celu ułatwienia i szybszego rozpatrzenia reklamacji w opisie reklamacji Użytkownik powinien podać:

1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

2) żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

3) dane kontaktowe składającego reklamację,

przy czym brak opisania reklamacji dokładnie w zalecany powyżej sposób nie wpływa na skuteczność jej złożenia.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Platformę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Platforma uznała reklamację za uzasadnioną

  1. Administrator i operator płatności nie ponoszą odpowiedzialności za:

– treść wiadomości przekazywanych przez użytkownika w ramach korzystania z usługi,

– korzystania z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania adresu e-mail,

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usługi,

– szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usługi,

– niesprawdzenie się słów doradcy, zawartych podczas usługi  – konsultacja ma charakter rozrywkowy o tematyce ezoterycznej,

5. Usługa ma charakter wyłącznie rozrywkowy, uzyskane w drodze Usługi informacje od Doradcy nie są w żaden sposób wiążące. Informacje te w żadnym wypadku nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych. Sama treść porady niesprawdzenie się słów doradcy – nie mogą być powodem do złożenia reklamacji.

 § 10 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług doradztwa zawartej z Doradcą

1.Konsultacja ma charakter drogowskazu i daje możliwości ominięcia problemów. Po wykonaniu konsultacji przez Doradcę reklamacje nie będą uwzględniane.

2.Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni w przypadku:

– gdy została dokonana płatność za usługę, a usługa nie została wykonana z powodów technicznych.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wizerunki (zdjęcia) Doradcy oraz jego opis (charakterystyka) zamieszczone na stronie Platformy dotyczące Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne, pochodzić ze stocków, nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości. Zdjęcia obrazujące Usługi mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać faktycznie przeprowadzonej Usługi.

2. Właściciel Platformy ma prawo do usuwania komentarzy lub wpisów na stronie Platformy, w szczególności takich, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne itp. Właściciel Platformy samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronie.

3. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, itp. – treści te zostaną przez Właściciela Platformy niezwłocznie usunięte.

4. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Platforma poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie Platformy stosownej informacji.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu jakichkolwiek umów z Doradcą zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

6. Postanowienia Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe na tle Regulaminu należy rozstrzygać na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają przepisy obowiązującego prawa.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.11.2020r

 

 

 

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej rytual-rytual.pl

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące definicje:

1) Administrator Danych Osobowych; Administrator Strony

2) Cookies – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych;

3) Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, adres e-mail, numer telefonu;

4) Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;

5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Administrator Strony

§ 4 Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiktormorsan@gmail.com

 

§ 5 Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Danych Osobowych

 

Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia marketingu produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu odwołania zgody;

2) realizacji zamówienia na kontakt z Doradcą i realizacji Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

3) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną – Formularza Kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres świadczenia tej usługi, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

4) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich, jak:

a) obsługa żądań (np. rozpatrzenia reklamacji związanych z usługą świadczoną drogą elektroniczną) lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane do Administratora – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

b) dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Podanie Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości realizacji zamówienia na kontakt z Doradcą i brak możliwości realizacji Usługi.

§ 7 Kategorie odbiorców Danych osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane Doradcy, pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom i partnerom biznesowym Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających strony Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest), w tym podejmujących aktywność na tychże profilach. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Platformy i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecane jest się zapoznać.

§ 8  Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W przypadku przekazywania Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nastąpi ono wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą. Na przykład, Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych z siedzibą poza EOG. W każdym przypadku przekazywanie Danych Osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora.

§ 9 Prawa przysługujące Użytkownikom

1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa.

§ 10 Profilowanie

1. Dane Osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu.

2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Użytkownika na stronie Platformy, np. poprzez analizę złożonych zamówień.

3. Wskutek możliwego profilowania Użytkownik może otrzymać np. propozycję oferty Platformy, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Użytkownika. Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z otrzymanych powiadomień lub propozycji należy wyłącznie do Użytkownika.

§ 11 Polityka plików Cookies

1. Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.

3. Administrator wykorzystuje Cookies do:

1) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami wyświetlić stronę;

2) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Cookies wykorzystywane przez partnerów strony Platformy podlegają ich własnym politykom prywatności.

5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy.

6. Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Przykładowe opcje zmiany ustawień w popularnych przeglądarkach opisane są pod poniższymi adresami:

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl

• Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

• Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

§ 12 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Platformy – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Polityki. O każdej zmianie Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie Platformy stosownej informacji.