Regulamin

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Regulamin

 

Korzystanie ze strony, zakup usługi, kontakt z doradcą oznacza pełną akceptację warunków poniższego regulaminu. Użytkownik oświadcza, że zgadza się z jego postanowieniami i w pełni go akceptuje. 


Regulamin 

  

1 Definicje
1. Użytkownik- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych korzysta z usług oferowanych przez Platformę.
 
2. Usługa – polega na świadczeniu usług z zakresu ezoteryki, takich jak: horoskop, numerologia, Karty Tarota, Rytuały, Interpretacja snu.
3. Doradca – ekspert dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi poprzez kontakt e-mail.
4. Platforma – strona internetowa www.do-serca.pl będąca platformą pośredniczącą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp.) pomiędzy Użytkownikami, a Doradcą oraz służącą do prezentacji informacji z zakresu astrologii i ezoteryki.
1. Administrator – Administratorem platformy jest właściciel strony 

 
 

 
 

2 Płatności

1)Płatności dokonywane są za pośrednictwem

1. a) przelewy internetowe
2. b) przelew tradycyjny
3. c) PayPal
4. d) Przekazy Pieniężne

 
 

 
 

Cennik 

A) Rytuał

– Cena za rytuał spętanie miłosne = 300 zł brutto 

– Cena za rytuał rytuał krwi = 1000zł brutto 

-Cena za rytuał na konkretna osobę = 700zł brutto 

-Cena za rytuał separacyjny = 500zł brutto 

-Cena za rytuał Czarne Wesele= 750zł brutto 

-Cena za rytuał Wiccański = 600zł brutto 

-Cena za rytuał na karierę zawodową = 800zł brutto

-Cena za rytuał egipski= 700zł brutto

-Cena za rytuał na szczęście= 400zł brutto

-Cena za rytuał na przyciągnięcie miłości = 700zł brutto

-Cena za rytuał oczyszczania aury= 400zł brutto

-Cena za rytuał separacyjny= 500zł brutto

-Cena za rytuał finansowy= 700zł brutto

-Cena za rytuał ochronny= 700zł brutto

-Cena za rytuał indywidualny = indywidualnie ustalana między doradcą a klientem brutto

 

3 Realizacja
1. Realizacja usługi następuje niezwłocznie potwierdzenia dokonania płatności lub otrzymania potwierdzenia przelewu przez doradcę. 
2. Możliwość kontaktu z doradcą poprzez e-mail następują po uiszczeniu opłaty.
3. Brak lub podanie błędnego adres mailowego, będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony doradcy.

5.

6.Z usług mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

7.Doradca zastrzega sobie prawo, do odpisywania na dowolne, wybrane darmowe przez siebie wiadomości.

 

  

4 Platforma

Przeglądanie informacji na Platformie nie wymaga rejestracji Użytkownika oraz nie wymaga uiszczenia wpłaty. Samo przeglądanie informacji zawartych na stronie, jest w pełni darmowe. 

  

5 Odpowiedzialność
1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

– treść wiadomości przekazywanych przez użytkownika w ramach korzystania z usługi, 

– korzystania z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania adresu e-mail, 

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usługi, 

– szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usługi, 

– niesprawdzenie się słów doradcy, zawartych podczas usługi- dotyczy wszystkich rytuałów oraz jakikolwiek informacji przekazywanych użytkownikowi- konsultacja ma charakter ludyczny o tematyce ezoterycznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady udzielone w ramach świadczenia usług ( wszelkie informacje diagnozy, analizy, rozkłady z kart, rytuały, uroki czy każda inna informacja przekazana na stronie www.do-serca.pl, w wymianie indywidualnej e-mailowej, telefonicznej lub jakiejkolwiek innej  przez  doradcę nie są poradami wiążącymi a stanowiącymi rozrywkę. Porady te nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych porad. Sama treść porady nie może stanowić podstaw do złożenia reklamacji, użytkownik godzi się, że jest to rozrywka. Operator strony nie gwarantuje, że wróżba czy rytuał się sprawdzą.

4.Administrator zastrzega, iż wizerunki (zdjęcia) doradcy oraz jego opis (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych (reklamach oraz na stronie internetowej) dotyczące Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne i nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości oraz nie stanowią oferty handlowej. 

 

– problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

– korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi. 

  

6 Reklamacje
1. Konsultacja ma charakter drogowskazu i daje możliwości ominięcia problemów. Po wykonaniu konsultacji przez Doradcę reklamacje nie będą uwzględniane.
2. Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni w przypadku:

– gdy została dokonana płatność za usługę a usługa nie została wykonana z powodów technicznych. 

Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail:  

Wiktormorsan@gmail.com

 7.Opinie, recenzje wpisy na stronie

1. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkiego rodzaju komentarzy czy wpisów, recenzji poszczególnych produktów dokonanych na jej stronie, w tym opinii niezgodnych z prawdą, a także powtarzanych wielokrotnie czy takich, które obrażają uczucia osób trzecich. Administrator samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronie przez osoby trzecie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści wstawione na jej stronę przez osoby trzecie m.in. rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, nagabujące do przemocy fizycznej czy psychicznej, molestowania, wynaturzenia, podżegania przeciwko prawu czy innym ludziom. Treści te zostaną usunięte.
3. Recenzje oraz komentarze zawierają opinie osób trzecich – Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
4. Komentarze, recenzje dodawane są po zatwierdzeniu przez Administratora strony według jego decyzji po przeanalizowaniu ich zgodności z prawdą i stanem prawnym- administrator decyzje o tym osobiście każdorazowo.


 

  

Polityka Prywatności 

1. Administratorem danych osobowych

uczestników serwisu jest właściciel strony 

 

 
 

 

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

– numer telefonu, 

– dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć, adres IP użytkownika. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,
6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:

– marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, 

– po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej. 

Pod pojęciem “RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną – będących przedmiotem serwisu (umowy), 

– wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi, 

– dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu, udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu: 

– marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator, 

– archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5.Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług pocztowych, agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu. 

Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji. 

Dane osobowe – w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy – przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą. 

Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu. 

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych. 

W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: wiktormorsan@gmail.com

 
 

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.                                                                                    4.Pliki cookieswykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają          zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookiesprzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2021